Днес е : Неделя, 29 Март 2020

Средната заплата в публичния сектор в Русенско със 100 лева по-голяма от тази в частния

Публикация 25 Nov, 2018 / akcent.bg

Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната

   По предварителни данни към края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.2 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2017 г.) – намаляват също с 0.6%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор - 53.7 хил., или 79.9% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.1 %.

   В сектора на услугите към края на септември 2018 г. работят 35.1 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията - 28.8 хил. (42.8%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.7 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2018 г. броят на наетите в сектор „Индустрия” се увеличава с 24 души.

   През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 914 лв.  Спрямо второто тримесечие на 2018 г.  средната брутна заплата за тримесечието намалява незначително с 1 лв, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. увеличението е със 73 лв. Средната месечна работна заплата за юли е 911 лв., за август - 902 лв. и за септември - 930 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2018 г. е 991 лв., а в частния сектор - 895 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 28 лв. или с 2.7%, а в частния нараства с 6 лв. 10.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 8.2%.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1405 лв. и „Добивна промишленост“ – 1317 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са биле наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 522 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Други дейности” – 606 лв  и „Административни и спомагателни дейности”  - 664 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1504 лв, следвана от София област – 1109 лв, област Стара Загора – 1096 лв и Варненска област – 1054 лв.  С най-ниска средна месечна заплата са областите :  Благоевград – 743 лв, Видин – 747 лв и Силистра  - 781 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 117 лв. – с 203 лв. или 22.2%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

Приложения

Таблица 1

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически

дейности в област Русе през 2018 година[1]

 

(Списъчен брой в края на месеца)

Икономически дейности

     юли

      август

септември

Общо

67710

67350

67233

Селско, горско и рибно стопанство

3413

3485

3401

Добивна промишленост

1184

1184

1175

Преработваща промишленост

23911

23740

23692

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

540

542

541

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

750

754

749

Строителство

2555

2619

2619

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

9313

9106

9154

Транспорт, складиране и пощи

5101

5075

5014

Хотелиерство и ресторантьорство

2015

1966

1798

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

820

805

806

Финансови и застрахователни дейности

265

263

260

Операции с недвижими имоти

317

317

317

Професионални дейности и научни изследвания

1398

1364

1339

Административни и спомагателни дейности

2322

2355

2338

Държавно управление

2728

2709

2690

Образование

4467

4448

4774

Хуманно здравеопазване и социална работа

4386

4386

4359

Култура, спорт и развлечения

1074

1052

1053

Други дейности

1151

1180

1154

 

Таблица 2

Средна месечна брутна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе през 2018 година[2]

(Левове)

Икономически дейности

    юли

август

септември

Общо

911

902

930

Селско, горско и рибно стопанство

981

990

1043

Добивна промишленост

1272

1298

1382

Преработваща промишленост

919

911

942

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

1335

1319

1559

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

873

860

904

Строителство

701

706

697

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

797

795

805

Транспорт, складиране и пощи

924

913

913

Хотелиерство и ресторантьорство

514

521

530

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

1165

1159

1325

Финансови и застрахователни дейности

1062

1026

995

Операции с недвижими имоти

837

864

871

Професионални дейности и научни изследвания

749

763

769

Административни и спомагателни дейности

659

667

668

Държавно управление

1175

992

989

Образование

977

973

1042

Хуманно здравеопазване и социална работа

1180

1203

1217

Култура, спорт и развлечения

767

754

782

Други дейности

615

583

619

 

[1] Предварителни данни

[2] Предварителни данни

     По предварителни данни към края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.2 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2017 г.) – намаляват също с 0.6%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор - 53.7 хил., или 79.9% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.1 %.

    В сектора на услугите към края на септември 2018 г. работят 35.1 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията - 28.8 хил. (42.8%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.7 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2018 г. броят на наетите в сектор „Индустрия” се увеличава с 24 души.

   През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 914 лв.  Спрямо второто тримесечие на 2018 г.  средната брутна заплата за тримесечието намалява незначително с 1 лв, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. увеличението е със 73 лв. Средната месечна работна заплата за юли е 911 лв., за август - 902 лв. и за септември - 930 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2018 г. е 991 лв., а в частния сектор - 895 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 28 лв. или с 2.7%, а в частния нараства с 6 лв. 10.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 8.2%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1405 лв. и „Добивна промишленост“ – 1317 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са биле наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 522 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Други дейности” – 606 лв  и „Административни и спомагателни дейности”  - 664 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1504 лв, следвана от София област – 1109 лв, област Стара Загора – 1096 лв и Варненска област – 1054 лв.       С най-ниска средна месечна заплата са областите :  Благоевград – 743 лв, Видин – 747 лв и Силистра  - 781 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 117 лв. – с 203 лв. или 22.2%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

 

Приложения

Таблица 1

Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически

дейности в област Русе през 2018 година[1]

 

(Списъчен брой в края на месеца)

Икономически дейности

     юли

      август

септември

Общо

67710

67350

67233

Селско, горско и рибно стопанство

3413

3485

3401

Добивна промишленост

1184

1184

1175

Преработваща промишленост

23911

23740

23692

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

540

542

541

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

750

754

749

Строителство

2555

2619

2619

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

9313

9106

9154

Транспорт, складиране и пощи

5101

5075

5014

Хотелиерство и ресторантьорство

2015

1966

1798

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

820

805

806

Финансови и застрахователни дейности

265

263

260

Операции с недвижими имоти

317

317

317

Професионални дейности и научни изследвания

1398

1364

1339

Административни и спомагателни дейности

2322

2355

2338

Държавно управление

2728

2709

2690

Образование

4467

4448

4774

Хуманно здравеопазване и социална работа

4386

4386

4359

Култура, спорт и развлечения

1074

1052

1053

Други дейности

1151

1180

1154

Таблица 2

Средна месечна брутна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе през 2018 година[2]

(Левове)

Икономически дейности

    юли

август

септември

Общо

911

902

930

Селско, горско и рибно стопанство

981

990

1043

Добивна промишленост

1272

1298

1382

Преработваща промишленост

919

911

942

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

1335

1319

1559

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

873

860

904

Строителство

701

706

697

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

797

795

805

Транспорт, складиране и пощи

924

913

913

Хотелиерство и ресторантьорство

514

521

530

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

1165

1159

1325

Финансови и застрахователни дейности

1062

1026

995

Операции с недвижими имоти

837

864

871

Професионални дейности и научни изследвания

749

763

769

Административни и спомагателни дейности

659

667

668

Държавно управление

1175

992

989

Образование

977

973

1042

Хуманно здравеопазване и социална работа

1180

1203

1217

Култура, спорт и развлечения

767

754

782

Други дейности

615

583

619

 

[1] Предварителни данни

[2] Предварителни данни

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама