Днес е : Сряда, 12 Август 2020

Институциите в област Русе работят в синхрон по механизма за обхващане и включване в образователната система

Публикация 08 Nov, 2018 / akcent.bg

   В Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. 

   В заседанието се включиха и членовете на Областния координационен център за изпълнение на Постановление №100 от 08.06.2018 г. на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

   Началникът на Регионалното управление на образованието - д-р Росица Георгиева запозна в детайли присъстващите с реализираните дейности по Механизма до 30-ти октомври на настоящата година. Създадени са 32 екипа за обхват, с включени 502-ма служители от различни институции. В риск от отпадане от образователната система са 60 деца и ученици. Най-често срещани причини за отпадане от образователната система са миграция на семействата в чужбина и в страната, дългосрочна и краткосрочна; социално-икономически причини; особености в социалните норми при ромската етническа общност – ранни бракове, ранно раждане на деца, нежелание на родителите децата им да се обучават след определена възраст и в друго населено място. Установени са отделни случаи на много тежко болни деца (неподвижни, с множество увреждания, нeговарящи), което затруднява много включването им в образователната система.

   Росица Георгиева благодари на всички включени в Механизма институции и служители за тяхната работа и ангажираност, като акцентира върху добрата координация между тях.

    На заседанието бяха представени резултатите от Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити за областта през учебната 2017-2018 г.

   Резултатите по учебните предмети са съизмерими с постигнатите през предходните учебни години. Наблюдава се тенденция за устойчивост на постигнатите добри резултати от обучението в начален етап като 15 училища от областта са с успех над средния за страната.

Запазва се тенденцията най-високи резултати да постигат учениците от профилирани гимназии и профилирани паралелки в средни училища и гимназии.

   Началникът на РУО Русе представи и резултатите от реализирания държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за 2018-2019 учебна година. Мотивите на РУО Русе за изготвяне на обобщено предложение за държавен план-прием за учебната 2018-2019 година за област Русе е постигане на съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община Русе и област Русе; съответствие на предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища; съответствие на предложените професии и специалности с предложените от работодателските организации; съответствие на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно образование, така че да не се допусне закриване на значителен брой паралелки след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят места за всички седмокласници в паралелките, които ще се формират, тъй като за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование в VІІ клас.

   В заключение, заместник областният управител и началникът на Регионалното образованието на образованието изразиха надежда, че въпреки тревожните тенденции от намаляващия брой ученици ще се синхронизират действията на всички заинтересовани страни по осъществяването на един балансиран план-прием и през следващата учебна година.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама