Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Брюксел: До 2035 г. само 10% от боклука - в депа

Публикация 26 May, 2018 / akcent.bg

До 2030 г. 70% от опаковките трябва да се рециклират

   Постепенно премахване на депонирането на отпадъци е целта, заложена от ЕС пред държавите членки. Европейският съюз си поставя амбициозната цел до 2035 г. депонирането на боклук да е сведено до 10%. Държавите в ЕС вече одобриха мерки за бъдещето законодателството в областта на отпадъците, представляващо част от политиката в областта на кръговата икономика.

   Това означава, че България трябва да закрие до 2035 г. над стотина депа, където се депонират сега отпадъците.

   Новите правила, които се основават на предложения на Европейската комисия, представени през декември 2015 г., ще спомогнат да се предотврати възникването на отпадъци, а когато това не е възможно - да се увеличи значително преработката на битовата смет и боклука от опаковки. Постепенно ще се премахне депонирането и ще насърчи използването на икономически средства като схемите за разширена отговорност на производителя. 

   Новото законодателство изисква от държавите в ЕС да предприемат мерки за повторна употреба и преработка с предимство пред депонирането и изгарянето на отпадъци, допълва ЕК.

   Европейските правила поставят като цел рециклирането на 55% от всички битови отпадъци до 2025 г., на 60% до 2030 г. и на 65% до 2035 г. Друга цел е да се гарантира, че до 2035 г. само 10% или по-малко от битовите отпадъци ще бъдат депонирани на сметища. Разделното събиране на биологичните отпадъци ще стане задължително до 2035 г.

                        Мерките

Цели за преработка на битови отпадъци: До 2025 г. - 55 на сто; до 2030 г. - 60 на сто; до 2035 г. - 65 на сто.

Нови цели за рециклирането на отпадъци от опаковки: До 2025 г. - 65 на сто от всички опаковки; до 2030 г. - 70 на сто от всички опаковки.

Пластмаси: 50 на сто до 2025 г., 55% - до 2030 г.

Дърво: 25 на сто до 2025 г., 30 на сто - до 2030 г.

Черни метали: 70 на сто до 2025 г., 80 на сто - до 2030 г.

Алуминий: 50 на сто до 2025 г., 60 на сто - до 2030 г.

Стъкло: 70 на сто до 2025 г., 75 на сто - до 2030 г.

Хартия и картон: 75 на сто до 2025 г., 85 на сто - до 2030 г.

Разделно събиране 

Нови правила за разделно събиране на хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса, ще повишат качеството на вторичните суровини и тяхното използване. Опасните битови отпадъци ще трябва да се събират разделно от 2022 г., биологичните отпадъци - от 2023 г., а текстилните - от 2025 г.

През последните две десетилетия много държави в ЕС постепенно подобриха управлението на отпадъците. През 1995 г. средно 64 на сто от битовите отпадъци в ЕС бяха депонирани. През 2000 г. това количество спадна до 55 на сто, докато средният дял на преработените отпадъци остана 25 на сто. През 2016 г. депонирането на битови отпадъци общо за ЕС спадна до 24 на сто, а преработката нарасна до 46 на сто. През 2016 г. 10 държави от ЕС все още депонираха над половината от битовите отпадъци, а шест от тях изгаряха 40 на сто или повече. 

         Ситуацията в България

  В България се рециклират близо 40% от образуваните битови отпадъци на пластмаса, което е с близо 10% над средното ниво за ЕС. Поо-голямата част от рециклираните пластмасови отпадъци от бита представляват отпадъци от пластмасови опаковки, за които са въведени европейски цели по оползотворяване.

  Първите стъпки с разделното събиране на отпадъците по опаковки, в т.ч. от пластмаса са от 2004 г. и към момента са обхванати 6.4 млн. жители в 183 общини от общо 265 в системи за разделно събиране.

  За 2015 г. при цел от 60% оползотворяване на общото количество опаковки България е оползотворила 254 099 тона от 392 547 т опаковки, пуснати на пазара, което е 64.7%.

  За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 сепариращи инсталации, от които собственост на организациите по оползотворяване на опаковки са 27, а останалите - на техни подизпълнители. С европейски средства по ОПОС 2007-2013 са изградени 11 сепариращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 730 000 тона. В настоящия програмен период 2014-2020 ще бъдат изградени още 16 инсталации.

  По отношение на пластмасата са издадени разрешения за дейности по рециклиране на над 130 фирми с общ капацитет от над 560 000 тона. При стъклото рециклиращите мощности надхвърлят 130 00 тона, а при хартията са за общо около 180 000 т.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама