Днес е : Събота, 7 Декември 2019

Малко шум за много нещо

Публикация 01 Feb, 2018 / Румен НИКОЛАЕВ

Старейшините одобриха днес бюджета на Община Русе, който е впечатляващите 134 млн. лева

  Снимки: 1,2,3 Авторът
  С 38 гласа За, трима Въздържал се, 6 гласа Против и двама негласували днес на извънредна сесия общинските съветници приеха Бюджет 2018 на Община Русе.  Общо 16 предложения бяха направени по време на дебата, като в крайна сметка не влязоха като корекции.
  Директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Русе Емилия Пенева представи проекта за бюджет и го определи като балансиран. Той е с 10 млн. лева повече спрямо предходната година.

  Акценти в новоприетия бюджет са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура; осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост; въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата на достъп до задължения и безкасови разплащания; продължаване на социалната политика на Общината чрез Наредба 21 и Програма „Асистирана репродукция“; обновяване и модернизиране на уличното осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти - общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки и игрища; благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства; внедряване на мерки за енергийна ефективност на системата за улично осветление и др.

    Наблюдава се ръст в конкретни функции, сред които „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, за които е осигурено финансиране със собствени средства. Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения, висока събираемост на собствените приходи. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по ОП „Региони в растеж“, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура; проекта за ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и др.

    Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2018 година са ремонт на Семизовата къща; реконструкция и основен ремонт на Художествената галерия; ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата; обновяване на 20 бр. детски площадки; изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито, 2 бр. площадки за стрийт фитнес и 2 бр. спортни игрища; изготвяне на проект за основен ремонт на Гребния басейн в СК „Ялта“; проектиране на плувен комплекс и благоустрояване в Източна промишлена зона и др.

    През 2018 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Съществен принос за постигането на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от ЕС и други международни и национални програми.


   Галин Ганчев изрази задоволство от факта, че това е най-големият общински бюджет през последните 20 години- 134 646 845 лева.
  В изказванията си Пламен Рашев и Александър Неделчев оправиха критика в липса на политики в областта на екология, работа и достойни доходи, както и намалялата раждаемост.
  Кметът Стоилов обяви, че при добро развитие на трансграничното сътрудничество се очакват допълнително 20 млн. лева.

 


 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама