Днес е : Събота, 6 Юни 2020

Повече от 15 хиляди в Русенско получават минимална работна заплата

Публикация 16 Nov, 2017 / akcent.bg

В общественият сектор средната заплата е със 70 лева по-висока от тази в частния

   По предварителни данни към края на септември 2017 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 67.6 хиляди. Спрямо края на юни 2017 г. наетите лица намаляват с 1.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2016 г.) - с 4.4%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. наети, а в частния сектор - 54.3 хил., или 80.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица и в обществения и в частния сектор намалява.

  В сектора на услугите към края на септември 2017 г. работят 35.1 хил. (52.0%) от наетите лица, в индустрията - 29.1 хил. (43.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 3.4 хиляди (5.0%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.2% от всички наети в сектора. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. броят на наетите в тази дейност намалява с 2.8%. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.1 хил.) дават облика на 82.8% от общия брой на наетите в икономически сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2017 г. броят на наетите в тази дейност намалява с 306 души или с 1.3%.

   В област Русе работят 2.9% от всички наети лица в страната, като разпределението по икономически сектори показва, че в аграрния сектор (селско, горско и рибно стопанство) наетите в областта представляват 4.4% от всички наети в този сектор, в индустрията - 4.0%, а в сектора на услугите делът на наетите в област Русе е 2.3% от всички наети, ангажирани в дейности в обхвата на този икономически сектор в страната.

   Към 30.09.2017 г. в областната икономика 4.2 хил. лица са наети на непълно работно време, а 15.1 хил. работят на минимална работна заплата. В сравнение с края на юни 2017 г. броят на наетите на непълен работен ден намалява с 1.3%, а този на работещите на минимална заплата - с 5.1%. Най-голям остава относителният дял на лицата с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост. В рамките на периода юли - септември т. г. на работа в предприятията в областта са приети 6 185 лица, а напусналите на различни основания са 7 349, което сочи отрицателна релация от  1 164 лица (броят на напусналите през третото тримесечие надвишава този на приетите с 1 164). Данните сочат, че малко над 1/4 от приетите и съответно три от всеки десет напуснали лица са свързани с икономически активни предприятия от сферата на преработващата промишленост.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 841 лв., или със 196 лв. под средната за страната (1 037 лева).  Спрямо второто тримесечие на 2017 г. е регистрирано намаление в размер на 11 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. увеличението е с 46 лв., или с 5.8%. Средната месечна работна заплата за юли е 831 лв., за август - 833 лв., и за септември - 859 лева. По размер на средната заплата областта се нарежда на 10-та позиция сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 405 лв. и Стара Загора -1 011 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин - 668 лева. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. в 13 области в страната е регистрирано увеличение в размера на работната заплата, като най-значителен е ръстът в област Разград - с 9.5%. Най-незначително е увеличението на работната заплата в областите Габрово и Силистра - с 0.1%. В област Кюстендил равнището на показателя се запазва от второто тримесечие. В останалите области е налице намаление на средната работна заплата, което е най-значимо в област Враца - с 3.3%.

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли - септември 2017 г. е 899 лв., а в частния сектор - съответно 827 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи спад с 22 лв. или с 2.4%, а в частния - с 1.0%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 14.4% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 19.9%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния със 17 лв. или с 1.6%, докато за област Русе разликата достига 8.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 332 лв., «Добивна промишленост» - 1 228 лв. и „Транспорт, складиране и пощи” - 1 068 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - 470 лв., и „Административни и спомагателни дейности” - 534 лева. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение в хотелиерския и ресторантьорския бизнес бележи спад с 10 лв., а при ангажираните с административни и спомагателни дейности намалението е с 29 лева.

Спрямо периода април - юни 2017 г. в 8 икономически дейности в област Русе средната месечна работна заплата бележи увеличение, което е най-значително в икономическа дейност « Създаване на информация и творчески продукти; далекосъобщения» - с 9.5% В останалите икономически дейности, представени в област Русе, средномесечното възнаграждение на наетите лица намалява.

Коментари

Реклама

Реклама