Понеделник, 2 Октомври 2023

Отлагат пуска на сепариращата инсталация с половин година

Отлагат пуска на сепариращата инсталация с половин година
Публикация   08:35     06 Апр, 2017 /     Румен Николаев   /     863

Неминуемо работата и ще доведе и до спад в размера на дължимите от Община Русе отчисления при депониране на отпадъци

   В постъпило в Община Русе писмо от „Топлофикация Русе“ ЕАД от 29.03.2017 г., се излагат доводи за влошени метеорологични условия в периода месец май, 2016 г. –  Август, 2016 г., и в периода месец декември, 2016 г. – януари, 2017 г., възпрепятствали нормалното извършване на строително-монтажните работи. Приложен е Сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата. В друго писмо дружеството докладва за реализирана значителна част от обема на учреденото право на строеж и заявява готовност и желание за довършване на строителството.

   Ето и хронология на събитията:

 

    В изпълнение на Решение № 120, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6 / 25.02.2016 г., между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД е подписан предварителен договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци. С последния, страните са уговорили съществените условия по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) от съдържанието на окончателен договор с идентичен предмет, който следва да бъде сключен в едномесечен срок от въвеждане в експлоатация на Инсталацията.

   Съобразно предварителния договор „Топлофикация Русе“ ЕАД ще приема безвъзмездно битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, в качеството на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, като търговското дружество ще придобива качеството на притежател, по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), спрямо приетите в Инсталацията битови отпадъци и получените при третирането им отработени отпадъчни фракции, с всички произтичащи от това, нормативно установени права и задължения.

   Подготовката и оползотворяването на отпадъците по окончателното съглашение ще се осъществява от и за сметка на „Топлофикация Русе“ ЕАД. На територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци ще бъдат депонирани единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо оползотворяване.

  Подписването на окончателен договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци би оказало благоприятно влияние върху околната среда и човешкото здраве, като неминуемо ще доведе и до спад в размера на дължимите от Община Русе отчисления при депониране на отпадъци.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha