Днес е : Петък, 13 Декември 2019

Покана за общо събрание на ПК ` Зора`- с. Тръстеник

Публикация 05 Apr, 2017 / akcent.bg

                                                         П О К А Н А

   На основание чл.18 от Устава на кооперацията, Управителният съвет  на ПК”Зора” с.Тръстеник, общ.Иваново, обл.Русе,с Решение №2 от Протокол № 8/11.03.2017г.от свое заседание, свиква годишно отчетно събрание на членовете на кооперацията, което ще се проведе на 22.04.2017г. /събота/ от 9.30ч. в административна сграда – Офис център на кооперацията в с.Тръстеник, ул.”Шести септември” № 45 при следния

                              Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

          1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

          2. Отчет за дейността на Контролния съвет;

          3. Годишен финансов отчет  за 2016година;

          4. Одитен  доклад ;

          5.Снемане  от отговорност членовете на УС, КС и  Председателя,  съгласно чл.17, ал.1,т.22 от Устава за отчетния период;

         6. Вземане на решение за финансиране на кооперацията;

         7. Вземане на решение за вливане на ПК” ПЧЕЛА” с.Тръстеник в ПК "ЗОРА" с.Тръстеник

          8. Разни.

                                                                  От Управителния съвет

Коментари

Реклама

Реклама