Днес е : Вторник, 7 Декември 2021

Русе, Бургас, Варна, Стара Загора и Пловдив са в добро социално-икономическо състояние

Публикация 29 Nov, 2016 / Румен НИКОЛАЕВ

   Област Русе се нарежда на шесто място по брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2014 г. Спрямо 2010 г. област Русе има втория най-голям ръст на БВП (след Стара Загора) в страната и като абсолютен размер, и на човек от населението. Безработицата продължава да намалява, а заетостта се увеличава.

   Това показва  единственото по дълбочината си изследване на социално-икономическото състояние и развитие на областите в България - „Регионални профили: показатели за развитие” – 2016 г.,

    Въпреки това вътрешните и външните инвестиции, както и усвояването на европейски средства от общините в областта остават под средните за страната. Качеството на пътната настилка остава далеч под средните нива и продължава да се влошава. Местните данъци и такси са сравнително ниски.

   През последното десетилетие демографската ситуация в областта се влошава по-бързо от тази в страната най-вече заради неблагоприятния естествен прираст. На матурата по БЕЛ учениците от областта традиционно показват успех, близък до средния за страната, а през 2016 г. слабите оценки са относително малко. Здравеопазването в областта страда от липса на лекари и сравнително малко легла в болниците. Делът на разкритите престъпления остава под този за страната. Все още голяма част от населението живее в селища без канализация. Културният живот в област Русе е интензивен.

   Определящата характеристика на групата  области  Русе, Бургас, Варна, Стара Загора и  Пловдиве, че те заемат условно „второ място“ след София (столица) по общо социално-икономическо състояние и имат подобен на нея профил – добра икономика и пазар на труда, относително високи местни данъци и такси, сравнително добро състояние на образованието и здравеопазването, но лошо състояние по отношение на реда и сигурността.Въпреки това разликите между тях и София (столица) са значителни и не се регистрира тенденция към намаляването им.

   Областите в този своеобразен клъстер са с отрицателен естествен прираст на населението и с относително добра възрастова структура. Също така три от петте области в клъстера са с положителен механичен прираст – те привличат, а не губят население. Русе не е сред тях обаче.  Според средногодишния брой посещения в кината и театрите на 1000 души от населението клъстерът е водещ (след София (столица)).

   Повечето области в клъстера са с по-високи от средните за страната ставки на данъка върху нежилищните имоти на юридическите лица, данъка върху превозните средства и леките автомобили и данъка за прехвърляне на собственост.

   ----------------------------------------------

   Установяването на типовете регионални профили с цел идентифициране на приликите и разликите между областите се извършва вече пета поредна година. За целта се анализират показателите, характеризиращи социално-икономическото им състояние и чрез невронни мрежи се формират клъстери от области.

   Клъстерите са формирани на базата на 63 показателя, разпределени в 12-те направления наанализа – доходи и условия на живот, пазар на труда, инвестиции, инфраструктура, данъци и такси, администрация, демография, образование,здравеопазване, сигурност и правосъдие, околна среда, култура.

   Типовете регионални профили e възможно да бъдат използвани заидентифициране на комплексни положителни или отрицателни явления, за разкриване и анализ на причините, породили тези явления, за формулиране на общи или секторни политикии др.„

   Ето и пълният доклад за Русе за 2016 година:

 http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Profiles-2016/18_Ruse.pdf

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама