Днес е : Вторник, 31 Март 2020

Средната заплата в държавния сектор продължава да изпреварва тази в частния в Русенско

Публикация 16 Nov, 2016 / akcent.bg

Областта се нарежда на 9-то място в страната. Здравни дейци и чиновници с едни от най-високите за Русенско трудови възнаграждения

  По предварителни данни към края на септември 2016 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 70.7 хиляди. Спрямо края на юни 2016 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2015 г.)  е регистриран ръст с 3.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.4 хил. наети, а в частния сектор - 57.3 хил., или 81.0% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. броят на наетите лица в обществения сектор бележи ръст с 0.3%, а в частния сектор намалява с 0.2%.

  В сектора на услугите към края на септември 2016 г. работят 37.0 хил. (52.3%) от наетите лица, в индустрията - 29.6 хил. (41.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 4.1 хиляди (5.8%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.7% от всички наети в сектора. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. броят на наетите в тази дейност нараства с 1.1%, а в сравнение с края на септември 2015 г. е регистриран ръст с 3.0%. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (25.4 хил.) дават облика на 86.0% от общия брой на наетите в икономически сектор „Индустрия”.

   В област Русе работят 3.1% от всички наети лица в страната, като разпределението по икономически сектори показва, че в аграрния сектор (селско, горско и рибно стопанство) наетите в областта представляват 5.1% от всички наети в този сектор, в индустрията - 4.1%, а в сектора на услугите делът на наетите в област Русе е 2.4% от всички наети, ангажирани в дейности в обхвата на този икономически сектор в страната.

   Към 30.09.2016 г. в областната икономика 4.6 хил. лица са наети на непълно работно време, а 13.0 хил. работят на минимална работна заплата. Най-голям остава относителният дял на лицата с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост (33.0%), като в сравнение с края на предходното тримесечие броят им нараства с 1.2%. Данните сочат, че 29.0% от приетите и 27.4% от напусналите лица са свързани с икономически активни предприятия от сферата на преработващата промишленост.

   През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 795 лв., или със 146 лв. под средната за страната (941 лева). Спрямо второто тримесечие на 2016 г. е регистрирано увеличение от 10 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2015 г. увеличението е с 93 лв., или с 13.2%. Средната месечна работна заплата за юли е 795 лв., за август - 788 лв., и за септември - 802 лева. По размер на средната заплата областта се нарежда на 9-та позиция сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 272 лв. и Стара Загора - 930 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин - 648 лева. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. в общо 18 области в страната е регистрирано намаление в размера на работната заплата, като най-значително е в област Враца - с 2.9%. Най-значим ръст на работната заплата е регистриран в област Разград - с 8.9%. Само в област Благоевград липсва динамика в равнището на показателя от предходното тримесечие.

   В обществения сектор средната работна заплата за периода юли-септември 2016 г. е 843 лв., а в частния сектор - съответно 783 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи намаление с 19 лв. или с 2.2%, а в частния нараства с 2.2%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 13.4% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 15.9%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 4.5%, докато за област Русе разликата достига 7.7%.

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 226 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 930 лв., и работещите в сферата на държавното управление - също 930 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - 480 лв., и „Административни и спомагателни дейности” - 467 лева. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение в хотелиерския и ресторантьорския бизнес бележи спад с 3.2%, а при ангажираните с административни и спомагателни дейности намалението е с 4.7%.

  Спрямо периода април-юни 2016 г. в 10 икономически дейности в област Русе средната месечна работна заплата бележи намаление, което е най-значително в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” . В останалите икономически дейности, представени в област Русе, средномесечното възнаграждение на наетите лица нараства.

   Сравнението на средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе със средното равнище за страната показва, че в икономически дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и «Други дейности» средната работна заплата за областта надвишава регистрираната средна за страната.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама