Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

Работната група за установяване на източниците на замърсяване на въздуха в Русе установи ЕДИН нарушител

Публикация 13 Nov, 2016 / akcent.bg

„Адванст техник композит” ЕАД се оказа единствената жертва на поредната акция на областна администрация

   В изпълнение на Заповед №1-95-00-603/27.09.2016 г. на Областния управител на област Русе, издадена с оглед установяване на източниците на изпускани емисии вредни вещества в атмосферния въздух в района на гр. Русе, бяха извършени проверки на контролираните обекти от компетентните органи на изпълнителната власт.

   В резултат на проверките се съставиха протоколи с констатации от Регионалната инспекция по околната среда и води, Регионална здравна инспекция (РЗИ), РДПБЗН, Община Русе и Дирекция „Инспекция по труда“ в Русе.

Видно от представените доклади, сформираната работна група е изпълнила поставените ѝ задачи, а именно: актуализиран е списъкът на предприятията, потенциални замърсители на атмосферния въздух; от представители на определените институции са извършени проверки в срок; извършени са и извънредни проверки и е разширен кръгът на проверяваните обекти, с цел установяване източниците на вредни емисии в гр. Русе; проведени са замервания и изпитвания със специализирана техника;   изготвени са протоколи с констатации от извършените проверки и са дадени съответните предписания.

   При извършените измервания не е отчетено надвишаване на допустимите концентрации на вредни вещества съгласно установеното в нормативните актове и издадените разрешителни на операторите, като е налице само едно изключение – превишаване на концентрацията на химичен агент във въздуха на работните места в предприятие с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 38 /в двора на "найден Киров"/.  Надвишаването е констатирано от специалисти на РЗИ Русе при измервания на работните места в „Адванст техник композит” ЕАД по показател концентрация на „стирол”, като стойностите при проверката са превишавали многократно граничните, определени в Наредба № 13/2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа.

  Въз основа на представените доклади от проверяващите органи не може да се направи категоричен извод относно конкретно промишлено производство на територията на гр. Русе, което изпуска вредни емисии в атмосферния въздух.

  Предвид изложеното е необходимо да се набележат и реализират допълнителни действия и обследвания, които да доведат до категорично установяване източника на неприятен мирис, както и да се установи причинителя, химическия състав на същия и въздействието му върху околната среда и човешкото здраве.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама