Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Приключи първата година от втория управленски мандат на кмета Пламен Стоилов

Публикация 09 Nov, 2016 / akcent.bg

  Първата година от управленския мандат 2015 – 2019 г. на кмета на Община Русе Пламен Стоилов приключи успешно със стартирането и реализирането на европейски проекти, които ще продължават да развиват и утвърждават Русе като град-лидер в Дунавския регион.

   През изминалата година Община Русе разработи Инвестиционна програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в рамките на която са включени пет проекта с висока обществена значимост в области като градски транспорт, градска среда, социално включване и образователна инфраструктура.

   Един от тези важни проекти е свързан с втория етап на  "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе", на обща стойност 24 344 185,59 лв. Благодарение на него ще бъдат ремонтирани пешеходни връзки – надлези и подлези, важни пътни артерии, ще бъде изградена пешеходна зона, както и една нова пасарелка, а още две ще се реконструират. Като продължение на приключилата първа част по проекта, ще се надгражда върху вече съществуващата интелигентна транспортна система.

Реализацията на проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих" (16 860 657,16 лв.) ще доведе до превръщането на Крайбрежната зона в предпочитано място от русенци и гости на града. По този проект ще се осъществи реконструкция на прилежащата пешеходна среда, рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица, в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. "Мостова", както и обновяване на Розариума в Парка на младежта.

  Проект "Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност" (12 402 900,66 лв.) цели да обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура в ЦДГ "Пинокио" 1 и 2, ЦДГ "Русалка" 2, Математическа гимназия "Баба Тонка" и СУ "Христо Ботев".  

  Проект "Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства" (1 463 794,74  лв.) предвижда цялостно обновяване на "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" в гр. Русе, като ще бъде извършен основен ремонт на сградата и ще се въведат мерки за достъпна среда с цел осигуряване на равни условия на хората в неравностойно положение.  

  Предстои да бъде разработено и петото проектно предложение, съгласно одобрената Инвестиционна програма, свързано с изграждане на социални жилища за настаняване на социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе, на стойност 2 075 967,79 лв.

  Други проекти в процес на реализация през 2016 г. са приложените мерки за енергийна ефективност за подмяна на радиатори, отоплителната инсталация и тела в ДГ „Незабравка“ и училищата „Любен Каравелов“, „Никола Обретенов“ и „Св. Константин-Кирил Философ“.  

  По Проект „Красива България“ е финансирана ПАГ „Гео Милев“ с 244 691,53 лв. с ДДС за подмяна на фасада, покрив и дограма, а чрез Националния доверителен екофонд бяха ремонтирани ДГ „Радост“ – 294 473,71 лв. и ДГ „Чучулига“ – 114 994,79 лв.

  По Българо-Швейцарската програма за сътрудничество са реализирани реконструкции в две детски градини и две училища. Това са ДГ „Ралица“, ДГ „Червената шапчица“ – филиал с. Бъзън, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Алеко Константинов“.

  В рамките на фонд “Малки населени места” са извършени дейности за подобряване на жизнената среда на малките населени места и кварталите на територията на община Русе, свързани с благоустройството на детски и спортни площадки, паркове, места за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична мрежа. На конкурсен принцип финансиране получиха общо 16 проекта на стойност 320 000 лв., осигурени целево от бюджета на Община Русе.  

  През първата година от мандат 2015-2019 г. приключи санирането на първите 4 блока, реализирани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По този начин, отчитайки и санираните по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 12 блока, броят на обновените сгради в Русе до момента е 16, като в тях живеят общо над 700 души. До края на 2017 г. минималният брой санирани сгради в Русе ще бъде 33, с общ брой живущи – над 3 800. Общата финансова стойност на санирането ще надхвърли 25 милиона лева. Пред Българската банка за развитие са депозирани още 69 блока. След като получат одобрение, общият брой на санираните блокове на територията на общината ще надхвърли 100, като от това ще се възползват над 9000 русенци, а в местната и национална икономика в сферата на строителството и свързаните с него доставки и услуги ще бъдат инвестирани над 66 млн. лева.

  По данни на ресор „Икономика, инвестиции и собственост“ за изминалата година, Община Русе е придобила четири имота на стойност по данъчна оценка в размер на  2 503 785,40 лв. От „Общински пазари" ЕООД са постъпили 130 625 лв. и 157 хил. лв. такси по Наредба №16 на ОбС-Русе. Приходите от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе възлизат на 25 922 126 лв., в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 839 291 лв. и 1 194 496 лв. лихви за просрочие.

  Общинско предприятие „Русе арт“ организира редица събития в сферата на културата и туризма, съвместно с изявени русенски творци и туристическия бранш, с цел популяризиране на град Русе като водещ център за култура, изкуство и туризъм. Като най-значими и трайно наложили се в културния календар на града събития, организирани от екипа на предприятието са: Арт салон „Любов и вино“, Салон „Дни на Канети“, Туристическо изложение „Уикенд туризъм и Фестивал на туристическите атракции“, Русенски карнавал, Годишни награди на Община Русе – „Дунавски Лимес“, Фотоконкурс „Запази духа на РУСЕ“ и Национална джаз среща.

В ресор „Хуманитарни дейности“, само в рамките на една година, Община Русе е разпределила над 18 000 лева стипендии и еднократно финансово подпомагане за стимулиране на над 350 изявени деца в образованието, науката, изкуството и спорта. Годишни стипендии са получили 16 ученици от общинските училища.

Изключително наситен със събития е и спортният календар в годината, в която Русе беше обявен за „Европейски град на спорта“. Проведени са над 100 спортни събития на повече от 60 организации, спортни клубове и институции в Русе, финансирани от Общината и от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ . Участие в инициативата взеха над 20 000 активни спортисти и стотици любители, а ангажираната публика надхвърли 100 000 души.  

По програма „Спорт“ финансираните събития са на обща стойност 25 000 лв. Бяха отпуснати 1 млн. лв. за ремонта на Градския стадион, като съоръжението ще придобие съвременен вид с нов терен и осветление за осигуряването на отлични условия за официалните мачове на ФК „Дунав“. Община Русе предприе със собствени средства ремонтни дейности, които включват цялостен ремонт на санитарните помещения на стадиона, реконструкция на сектора за гости, изграждане на самостоятелен вход за отбора-гост към съблекалните и ремонт на официалния вход за отборите.

С подкрепата на Общината успешно стартира и проект „Драконче“. В СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ“ беше открито първото игрище за мини футбол с изкуствена тревна настилка, като през последната година терени са изградени още в ДГ „Снежанка“, ДГ „Здравец“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Пинокио“ и СУ „Васил Левски“.

Като част от общинския културен календар бяха реализирани над 250 събития в рамките на 29 мащабни международни, национални и регионални художествени събития с многохилядна аудитория, сред които Международният фестивал „Мартенски музикални дни“, Фестивал за детско и младежко творчество „Всемир на таланти”, Международният фестивал на ледените фигури, Международният фестивал на пясъчните скулптури, Международният фестивал за съвременно изкуство „Процес – Пространство“ и др.

В областта на „Социалните дейности“, официално е открит новоизграденият корпус на Дом за възрастни с деменция „Приста“ с капацитет 20 места. Разкрити са редица нови социални услуги делегирана държавна дейност и успешно са реализирани проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. По програма „Асистирана репродукция“ документи подадоха 21 кандидат-двойки за финансово подпомагане, като всички те бяха одобрени.

В ресор „Комунални дейности“ са извършени текущи ремонти на улици, тротоари и междублокови пространства в общината, монтирани са изкуствени неравности, предпазни огради, пътни знаци и е обновена хоризонталната пътна маркировка. По време на проведените заседания на Общинската комисия по организация и безопасност на движението са разгледани и обсъдени 295 бр. сигнали и предложения, по които са предприети и реализирани мерки за подобряването им.

За периода е извършен цялостен ремонт на уличното осветление по бул. „България“. Монтирани са 71 броя нови осветителни тела.

Активно се работи и по завършването на общинската част от подземния паркинг до спортна зала „Булстрад Арена“, която се разполага на три подземи нива с приблизителна обща площ 31 000 кв. м. В момента се извършват дейности по първото подземно ниво, което възлиза на 6 458 кв. м. В него са предвидени общо 148 бр. паркоместа.

Нов обществен подземен паркинг отвори врати през месец август под Доходното здание. Той разполага с шестдесет паркоместа, организирани на две подземни нива.

       В ресор „Устройство на територията“ стартира изработването на Подробни устройствени планове на Западен парк „Приста“ и Лесопарк „Липник“, както и Общ устройствен план за цялата територия на община Русе. В отдел „Контрол по строителството“ са разгледани 988 жалби, молби и искания от граждани, на които е отговорено и реагирано.

  В резултат на създадената организация за вътрешен контрол и спазване на финансовата дисциплина, Община Русе приключи 2015 г. без просрочени задължения и отчетът е успешно заверен от Сметна палата „без резерви“.

   Пълният текст на отчета на кмета Пламен Стоилов за първата година от мандат 20015-2019 е публикуван в интернет страницата на Община Русе: http://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/Otchet_UP_2016.pdf

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама