Четвъртък, 28 Септември 2023

Община Русе иска 50 000 лв. за съфинансиране на проект

Публикация   15:20     06 Дек, 2010 /     akcent.bg   /     404


 

 

Община Русе разработва проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе” , с който ще кандидатства за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за кандидатстване е до 04 януари 2011 година, а максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 950 000,00 лв., като не може да надвишава 95 % от общата стойност на проектното предложение, т.е. кандидатът следва да осигури 5 % собствен принос, т.е. 50 000 лева.

 

Община Русе подготвя проектно предложение, чиято обща цел е постигане на устойчиво градско развитие на територията на община Русе, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Специфичните цели са: Определяне  на визия за развитие на Русе до 2020 г., с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони и на града като цяло. Това ще става  чрез изготвянето  на комплексен  целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на градската територия за идентифициране на проблемите и потенциала й за развитие, определяне  и утвърждаване на 3 зони за въздействие, от които поне една със социален характер.

Друга цел е осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на  Русе чрез изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. , и  на подробни устойствени планове, както и на прединвестиционни проучвания  за планираните интервенции в рамките на  избраните зони на въздействие, за подпомогне реализацията на дългосрочната визия за развитието на града.

 

Рализацията на проекта за  изработването на интегриран план за градско развитие, прединвестиционни проучвания и подробни устройствени планове, ще създаде условия за осъщявствяването на дългосрочна визия за развитието на градската територия на Русе, с оглед на пълното и ефективно използване на нейния потенциал и мобилизирането на всички инвестиционни източници за решаването на значими проблеми за местната общност.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha