Днес е : Сряда, 19 Февруари 2020

30 ноември- краен срок за плащане на данък „Сгради” и такса „Смет”

Публикация 22 Nov, 2010 / akcent.bg


 

До 30 ноември е крайният срок за плащане на налозите „данък върху недвижимите имоти” и такса „Битови отпадъци”, напомнят от отдел „Местни данъци и такси” на Община Русе.  Работното време в централния офис на отдел ”Местни данъци и такси”, намиращ на ул. Котовск № 1, е от  8.30 часа  до  16.45 часа, без прекъсване, а в останалите офиси в кварталите:  жк. Чародейка, бл.213; жк. Здравец, ул. Котовск №5; ул.Борисова, бл. „Йордан Йовков”; ул.Църковна независимост № 16;  ул. Доростол № 123;  ул. Чипровци /вход на стадион „Дунав”/ и  ул. Плиска № 56, бл.”Средец”- партер с вход по ул. Неофит Рилски -  от  7.00 часа  до  16.20 часа, без прекъсване.

 Плащането на задълженията могат да се извършват и по банков ред в  ТБ Инвестбанк АД  Русе  по сметка: BIC  IORT BGSF , IBAN  BG96 IORT 7379 8400 0800 00, код на плащане  44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци.

Отдел „Местни данъци и такси” уведомява още, че на основание допълнение на чл.16, ал.6 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе, прието с Решение № 1032/18.11.2010 г. на ОбС - Русе, освобождаването от такса битови отпадъци на недвижими имоти през 2011 г., ще се извършва при условие, че са заплатени задълженията от данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за тези имоти за 2010 г. и минали години.

Лицата, които са извършили продажба или са бракували МПС следва да подадат заявление в отдел ”Местни данъци и такси”, намиращ  ул. Котовск № 1, придружено с копие от договора за покупко-продажбата на МПС или  талона с прекратената регистрация при бракуване, с което да бъдат преустановени начисленията за данъци, за периода през който вече не са били собственици.

Напомняме, че за невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви и за същите ще се прилагат ускорени процедури за принудителното им събиране по реда на Закона за местните данъци и такси  и Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама