Днес е : Петък, 29 Май 2020

Христо Белоев : Русенският университет с уникални разработки, липсва интерес у нас.

Публикация 14 Oct, 2010 / Румен Николаев, снимка : Автора

Ангела Меркел е 10-я немски „Доктор хонорис кауза”, през октомври идва в Русе за церемонията по удостояването и.

Проф. дтн Христо Белоев e ректор на Русенския университет от 2007-а година. Завършил е Техникум по механизация на селското стопанство в Павликени. Инженерно образование получава в Русенския университет „Ангел Кънчев”, специалност „Селскостопанска техника”. През 1997-а година защитава докторска дисертация, а 5 години по-късно вече е доцент. През 2003-а г. е избран за Декан на Аграрно- индустриалния университет.

Автор е на 12 изобретения и патенти, има над 160 статии и доклади, издал е две книги и 7 учебни пособия.

Носител е на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието и науката

Хр. Белоев е Вицепрезидент на Генералната асамблея на университетите от Дунавските страни.

 

 

- Г-н Белоев, през октомври се очаква канцлерът на Германия Ангела Меркел да бъде гост на Русенския университет, какъв е поводът за тази визита?

 

- Университетът поддържа контакти с 45 немски ВУЗ-а, научни институти, фирми. Имаме 9 Доктор хонорис кауза, между които и създателя на световноизвестната компания за производство на земеделска техника Klaas Хелмут Клаас. Също така поддържаме тясна връзка с Конференцията на ректорите на немските университети. По линия на тази Конференция бе създаден Българо-румънски интеруниверситетски Европа Център БРИЕ, който проект вече успешно 7 години се развива. Председател на настоятелството е Рита Зюсмут, ескпредседател на Бундестага.

На базата на всички тези контакти РУ отправи предложение на Ангела Меркел миналата година за удостояване на почетното званието „Доктор хонорис кауза”, както и  като признание за нейната научна работа в областта на химията. Предстои през есента само да се състои церемонията по удостояването и. Заради ангажиментите до момента  това ще се случи през октомври, като визитата и е  договорена при посещението на премиера Бойко Борисов в Германия през януари.

 

- Как оценявате инициативата „SOS спаси образованието сега”?

- Русенският университет работи върху набелязаните в инициативата проблеми от по-рано. Затова и подкрепяме промените, които просветния министър Сергей Игнатов постави още в началото на своя мандат и по- конкретно- обвързване на висшето образование с бизнеса и с практиката- привличане на водещи специалисти в лекционни курсове и участието им в изготвяне на учебните планове и учебните програми. Това реално ние вече го правим.

В последните две години представители на бизнеса все по-активно участват в различни съвместни програми- компании и фирми като Прециз интер, Марисан, Монтюпе, Приста ойл, Спарки и още много други, не само от региона. Техни специалисти участват в комисии за дипломни защити, изнасят лекции през студентите. Тази добра практика вече се е наложила при нас и може да я предлагаме на другите университети.

За първи път в РУ и в страната през 2009-а година проведохме Месец на работодателите, събитие, което премина много успешно- за това време получихме и много полезни препоръки, които внедрихме в нашата работа. Тази година всеки факултет по график ще проведе своите срещи.

 

- Отчитате ли до каква степен завършилите университета се реализират по специалността си?

- Да, въвели сме анкетни карти през последните две години за випускниците, които след завършване периодично се попълват. Така например при специалности като кинезитерапия, ерготерапия, промишлен дизайн, както и при инженерните специалности, има между 85 и 100 %  реализация. Средно за университета този процент на реализиране на кадрите е над 70 на сто. Спрямо другите ВУЗ-ове това е много добре резултат.

В тази кампания се поставят и проблемни въпроси като натовареност на студентите, както и на преподавателите, в смисъл да няма разпокъсаност, непосещение на лекции и др., които не са характерни за РУ.  Тези негативни явления определено не са характерни за обучението при нас.

 

- Каква е успеваемостта на завършващите в определения за следване срок?

- Има специалности, при които студентите се движат монолитно- кинезитерапия, право, компютърни системи, комуникационна техника. Но като цяло в нормалния 4-годишен срок на обучение за бакалавър успяват и завършват около 70 на сто от студентите.

 

- До каква степен се акцентира върху знанията, а не само върху получаването на диплома?

- Ние нямаме проблеми относно посещаемостта на лекции-  предлагат се интересни теми и по подходящ начин, студенти и преподаватели да работят съвместно- работят по този начин успешно в научни колективи, провеждат се студентски научни сесии във всички факултети. Само за 2009-а година са издадени 9 сборника с публикации. Това се прави за първи път при нас.

Освен това в критериите за научни изследвания и на проектите има участие на студенти и докторанти.

Ние наистина целим да се получават умения, а не диплома. За това допринасят и  стажантски програми с компании като Монтюпе, Спарки  и Керос. След това студентите ще имат възможност за реализация в тях.

 

- Как стои въпроса за корупцията в РУ?

- Той не е сред спряганите в тази сфера ВУЗ-ове. Корупцията има различни измерения. Ако за някои университети се говори много за корупция, то РУ определено не е сред тях. От началото на 2008-а г. много остро и ясно поставихме този въпрос, като всички знаят, че преподавателя или служителя напускат автоматично университета. Разбира се, имало е епизодично такива случаи, но тази практика е била пресечена в самото начало.

 

- Тази година през май ще откриете новия корпус, който 22 години беше замразен. Колко средства са инвестирани в него?

- Да, на 11 май предстои тържествено да бъде открит новия корпус. Той има над 10 000 кв.м. застроена площ с 40 учебни зали, аула с 200 места, 7 компютърни зали, разширение на библиотеката. Сградата е напълно модерно обзаведена, климатизирана и за студентите наистина ще бъде едно голямо удоволствие да посещават занятия в нея. Официалното и откриване ще стане на 11 май, когато ще бъде открито и Международното изложение на земеделска и автомобилна техника. Събитието ще се проведе под патронажа на земеделския министър Мирослав Найденов. Тогава ще бъде отбелязана и 25-а годишнина от създаването на катедра „Промишлен дизайн”.

 

- А тази година няма ли университета и годишнина?

- Да, Русенския университет „Ангел Кънчев” е открит през 1945 година и първоначално се е наричал Висше техническо училище, което е имало 2-3 специалности. В момента тук се обучават студенти по 44 бакалавърски, 70 магистърски и 30 докторантски програми.

 

- И предстои да въвеждате още нови специалности?

- Преди две години в Русе бе закрит Медицинския колеж. Още тогава университетът подготви документи и разкри специалностите „Кинезитерапия” и „Ерготерапия” към новия факултет- „Обществено здраве”. Предстои да се разшири с прием по магистърска програма „Социални грижи”, както и професионално направление „Здравни грижи”- бакалавърска програма за мед.сестри и акушерки. Университетът ще обучава такива кадри, тъй като всички градове от региона са изразили необходимостта от обучение по тези специалност. Последните две специалности ще бъдат въведени до една година, но след одобрение от Народното събрание.

 

- По какви проекти се работи в момента?

- На територията на университета от 200 дка вече функционира обща информационна система. Тя включва както двата основни корпуса, така и останалите 18 по-малки учебни и производствени сгради. Територията на РУ е уникален компос, какъвто в страната няма. Предстои да се приеме План за устройство на територията, който ще предопредели бъдещата визия на този терен за около 20 години напред. Предвидено е някои от старите сгради да бъдат разрушени, а други- реновирани, създаване на зелени пространства с екзотични дървесни видове, зони за отдих и др.

      В момента очакваме одобрение по проект за енергийна ефективност в рамките на 4 млн. лв., чрез който ще бъдат санирани всички сгради на университета. Друг проект, който е разработен и очаква одобрение, е на стойност 1,5 млн. лева и предвижда подобряване на спортните съоръжения- ново футболно игрище, 5 спортни площадки, лекоатлетическа писта, реконструкция на съществуващата спортна зала. За всичко това очакваме финансиране от структурните фондове.

 

- На какво ниво са  взаимоотношенията образование- наука- бизнес?

- Ако погледнем обявите за работа, ще се натъкнем на нещо твърде познато и същевременно абстрактно. Търсят се добри специалисти, с два и повече езика, с компютърна грамотност, при първоначално ниско възнаграждение и… с поне 3 години стаж. Този Параграф 22 в самата си същност предполага, че такъв добър студент няма как да има- ако отговаря на професионалните изисквания- то няма как да е работил, защото ще е учил, както и обратното. Още повече, че в нито една обява за работа не се споменава каква степен на висше образование се търси- бакалавър, магистрат, или доктор… Всяка една от тези категории притежава определено ниво на компетентност, но за съжаление в повечето случаи и онези, които търсят специалисти, не отчитат този факт. В университета вече сме предприели стъпки за разрешаване на подобни проблеми чрез създаване на смесени колективи, където се отчитат тези важни за кариерното развитие на един специалист моменти.

 

- А как оценявате на този етап връзката между науката и бизнеса, достатъчно успешна ли е?

- В този момент, заради икономическите затруднения, тази връзка е силно ограничена. Но по принцип- предложенията би трябвало да идват от бизнеса, а не всеки учен да създава неща, които да остават на хартия и да не виждат живот. Така например проф. Велико Иванов е създал зъбна предавка, която представлява световна новост, но за която няма интерес в България. Затова ние я презентираме в момента в САЩ…. Разкрили сме Център за иновации, Център за трансфер на технологии, в които има разработки и се предлагат на бизнеса, но към които няма достатъчно интерес. Просто бизнесът сам трябва да се насочи към иновативни и високотехнологични производства, а ние сме готови да предложим необходимите решения.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама