Четвъртък, 28 Септември 2023

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отвори мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от ОП „Рибарство”

Публикация   16:34     28 Фев, 2011 /     акcent.bg   /     292

 

  Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013 г./.

 По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултура, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите.

 Дейностите по мярка 2.2 трябва да са свързани с:

·  подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда;

·  подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността;

·  стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

 Общият бюджет по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” е на стойност  5 633 474 лв.

 За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори:

Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури:

дейност 1: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за аквакултури;

дейност 2: осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено аквакултурното стопанство;

дейност 3: опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата;

Сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране;

Сектор 03 - Производство на биологична аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.

 Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представен акваекологичен план, а премиите за проекти по сектор 2 и сектор 3 се предоставят еднократно за целия програмен период.

 Финансовата помощ е в размер до 100 % от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство /ЕФР/ и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

 


 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha