Днес е : Понеделник, 26 Август 2019

Променя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Публикация 15 May, 2019 / akcent.bg

   Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

   С промяната се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/3 87/ПВР на Съвета.

   Въвеждат се дефиниции за „ново психоактивно вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103.

   Поставят се под контрол и нови седем вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

   Веществата се включват в Списък I в изпълнение на европейски актове - решения за изпълнение на Съвета на ЕС за въвеждане на мерки за контрол по отношение на нови психоактивни вещества и във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества.

   Очакваният резултат от предлаганите промени е адаптиране на националната нормативна уредба към новата регламентация, въведена с Директива (ЕС) 2017/2103, както и ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама