Днес е : Петък, 13 Декември 2019

Покана за Общо събрание на ПК "Зора"- Тръстеник

Публикация 29 Mar, 2019 / akcent.bg

П О К А Н А

   На основание чл.18 от Устава на кооперацията, Управителният съвет  на ПК”Зора” с.Тръстеник, общ.Иваново, обл.Русе,с Решение №3 от Протокол № 22 / 22.03.2019 г.от свое заседание, свиква годишно отчетно събрание на членовете на кооперацията, което ще се проведе на 20.04.2019г. /събота/ от 9.00ч. в административна сграда – Офис център на кооперацията в с.Тръстеник, ул.”Шести септември” № 45 при следния

                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Отчет за дейността на Контролния съвет;

3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2018 година;

4. Освобождаване  от отговорност членовете на УС, КС и  Председателя,  съгласно чл.17, ал.1,т.22 от Устава за отчетния период;

5.  Вземане на решение за финансиране на кооперацията;

6. Прекратяване на членство;

7. Разни.

                                                                                  От Управителния съвет

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама